PGS  廷罡杯高段甲組 循環本賽賽程

 

如棋手無特別改時間則為 每週 2 及 4 晚上 7:00 比賽,最晚請於

4週內比完

每人基本時 60分 讀秒 30秒 3次
黑貼7.5目

      

名單及號次:

 

對局號次在前者表示那局拿黑. 如 1-6 則為1號棋手拿黑棋

 6號棋手拿白棋.  2-5 為 2號棋手拿黑棋,5號棋手拿白棋

1               
2        
3          
4
5
6
 

PGS 研甲本賽賽程 

輪次

對局者

1.(10/11 週二)

1-(6)

2-5

3-4

2(10/13 週四)

(6)-4

5-3

1-2

3.(10/18 週二)

2-(6)

3-1

4-5

4.(10/20週四)

(6)-5

1-4

2-3

5.(10/25週二)

3-(6)

4-2

5-1